top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
& PRIVACYVERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN

Carolien Luyts, handel drijvende onder de benaming “STUDIO CAR’LINE”, met maatschappelijke zetel te Waterstraat 23, 2490 Balen, België en ingeschreven in de Kruispuntbank  van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0766.526.761 (hierna “STUDIO CAR’LINE” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in fotografie en grafische vormgeving. STUDIO CAR’LINE is te bereiken op het nummer +32477823127.

 

De klant is iedere persoon die op de markt gebrachte producten of diensten verwerft (hierna de “klant” genoemd).

 

Art. 1 - Toepassingsgebied

1. Deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen STUDIO CAR'LINE en haar klanten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst prevaleert  de schriftelijke overeenkomst.

3. Van zodra enig akkoord wordt verleend of toegestaan aan de opdracht, verbinden deze voorwaarden exclusief de partijen.

4. STUDIO CAR’LINE behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat een opdracht wordt bevestigd door STUDIO CAR’LINE, blijven van toepassing op de bevestigde opdracht.

 

Art. 2 - Technische informatie

Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens gebeurt enkel ter inlichting en zonder enige verbintenis in hoofde van STUDIO CAR'LINE.

 

Art. 3 - Offertes en boekingen

1. Offertes van STUDIO CAR'LINE zijn 14 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders vermeld.

2. Behoudens andersluidend dwingend recht, zijn offertes slechts bindend wanneer zij door het daartoe bevoegde orgaan van STUDIO CAR'LINE zijn ondertekend en na ontvangst door STUDIO CAR'LINE van een schriftelijke bestelling van de klant binnen 14 dagen na het verzenden van de offerte door STUDIO CAR'LINE of binnen de periode die in de offerte wordt vermeld. Na deze periode en / of indien er geen offerte is dan is, behoudens andersluidend dwingend recht, enkel een schriftelijke bevestiging van boeking door STUDIO CAR'LINE bindend voor STUDIO CAR'LINE.

3. Offertes gelden enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn.

4. De op de offerte vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.

 

Art. 4 - Overeengekomen prijs

1. De prijs is deze welke voorkomt in de offerte en / of boeking.

2. De prijzen gelden slechts voor de in de offerte opgegeven dienst. Indien wijzigingen worden gevraagd zullen deze slechts worden doorgevoerd indien STUDIO CAR'LINE hiermee uitdrukkelijk instemt en indien de klant aanvaardt dat de prijzen overeenkomstig de eraan verbonden meerkosten worden aangepast en aangerekend.

3. Indien aannemelijk is dat STUDIO CAR’LINE hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de STUDIO CAR’LINE dit doorrekenen aan de klant.

4 .De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

 

Art. 5 - Cadeaubonnen

1. STUDIO CAR’LINE biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Deze zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

2. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van een half jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

3. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotosessie dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 

Art. 6 – Uitvoering van de opdracht

1. De overeenkomst is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis: STUDIO CAR’LINE zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt uitvoeren.

2. STUDIO CAR’LINE zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. De klant verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van STUDIO CAR’LINE op basis van haar kwaliteits-en stijlcriteria. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe bestanden. STUDIO CAR’LINE levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en waarbij nadrukkelijk geen nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.

4. Het aantal geleverde foto’s varieert naar de duur van de opdracht en andere variabelen, en kan dus niet altijd vooraf vastgelegd worden.

5. Tenzij er sprake is van overmacht, zal STUDIO CAR’LINE in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de fotograaf, waardoor de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, een nieuwe datum voor de fotosessie voorstellen. In geval van een huwelijksreportage, zal STUDIO CAR’LINE voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen. De klant zal deze vervangende fotograaf enkel om gegronde redenen kunnen weigeren. Wanneer er geen vervanger gevonden wordt voor de (huwelijks)reportage ontvangt de klant het volledige bedrag terug en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.

6. STUDIO CAR’LINE houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

 

Art. 7 - Op maat gemaakte producten & ontwerpen in opdracht

1. Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen niet worden geannuleerd.

2. Producten die  op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door STUDIO CAR'LINE.

3. Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dan zal de klant tenminste alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen te vergoeden a rato van €50,00/uur. Indien het drukwerk al in productie is gegaan, dient de volledige prijs te worden betaald. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.

4. Ontwerpen (o.a. Albums) worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van STUDIO CAR’LINE ontworpen.

5. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 6 weken na het ontvangen van de foto’s digitaal voorgelegd worden aan de klant. De klant krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Twee weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan de klant.  STUDIO CAR’LINE laat fotoboeken niet eerder drukken dan wanneer de klant het ontwerp heeft goedgekeurd. Na bestelling kunnen er geen wijzigingen meer doorgegeven worden.

6. Tenzij anders overeengekomen wordt voor het ontwerpen van een album ontwerpkosten in rekening gebracht waarbij materiaal en drukkosten apart worden verrekend.

7. Producten worden alleen geleverd na ontvangst van betaling. De levertijd is afhankelijk van de leverancier.

 

Art. 8 - Levering

1. Bestellingen kunnen worden afgehaald in Balen. Indien nodig worden bestellingen vanuit Balen verstuurd met Bpost.

2. Behoudens andersluidend dwingend recht, zijn de leveringstermijnen aangegeven bij wijze van inlichting en zijn deze niet bindend voor STUDIO CAR'LINE.

3. Indien de klant verkeerd of onvoldoende informatie heeft gegeven, dan heeft STUDIO CAR'LINE het recht om de leveringstermijn uit te stellen.

4. Behoudens andersluidend dwingend recht, kan een vertraging in de beoogde leveringstermijn geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulatie of ontbinding van de overeenkomst lastens STUDIO CAR'LINE. Indien er een vertragingsvergoeding zou zijn overeengekomen dan kan deze slechts worden toegepast indien de vertraging niet te wijten is aan de klant, de leverancier, staking of andere omstandigheden.

5. De levering geschiedt op de tussen partijen overeengekomen plaats en tijdstip en aan de tussen partijen overeengekomen tarieven.

6. Digitale bestanden van portretsessies kennen een geschatte levertijd van 3 weken. Digitale bestanden van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 8 weken.

7. Bruidsalbums en andere fotoalbums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 8 weken na goedkeuring van het ontwerp geleverd. De levertijd kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

8. De levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

9. STUDIO CAR’LINE levert nooit RAW bestanden.

 

Art. 9 - Controle, klachten en garantie

1. Kleuren, tinten, effecten, … kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid en door het drukprocédé wijzigingen ondergaan. Een staal of proefdruk kan bovendien verschillen vertonen met de uiteindelijke goederen. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

2. De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. De inontvangstneming van de geleverde goederen dekt de zichtbare gebreken alsook de conformiteit van de geleverde goederen zowel in kwaliteit als in kwantiteit.

3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan STUDIO CAR’LINE. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan STUDIO CAR'LINE verliest de klant zijn recht om  een vordering tegen STUDIO CAR'LINE in te stellen.

4. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan STUDIO CAR’LINE. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan STUDIO CAR'LINE verliest de klant zijn recht om  een vordering tegen STUDIO CAR'LINE in te stellen.

5. In ieder geval kan een aanspraak op vrijwaring wegens verborgen gebreken niet door de klant ingeroepen worden om zijn betalingsverbintenis uit te stellen of op te schorten. Evenmin kan een dergelijke vrijwaring aanleiding geven tot een hogere schadevergoeding dan de kostprijs van de kwestieuze goederen.

 

Art. 10 – Aansprakelijkheid

1. STUDIO CAR’LINE is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van STUDIO CAR’LINE of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

4. STUDIO CAR'LINE is niet aansprakelijk voor typefouten in de tekst of fouten in het ontwerp, indien je een controle hebt uitgevoerd en je goedkeuring hebt gegeven om tot drukken over te gaan. De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van (spellings)fouten. Na het akkoord van de klant is STUDIO CAR’LINE niet verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens. Alle extra kosten voor het corrigeren van de fouten en de herdruk worden dan opnieuw gefactureerd.

5. STUDIO CAR'LINE is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade / vordering aan derden.

6. STUDIO CAR'LINE  is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

7. STUDIO CAR’LINE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

 

Art. 11 – Auteursrecht en licentie

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van STUDIO CAR’LINE, indien niet anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij STUDIO CAR’LINE.

3. STUDIO CAR’LINE houdt zich het recht voor de beelden te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

4. De klant is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

5. De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van STUDIO CAR’LINE.

6. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

7. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

8. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals art. XI.189 WER in acht te nemen.

9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde beelden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STUDIO CAR’LINE.

10. Elk gebruik van een werk van STUDIO CAR’LINE dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent STUDIO CAR’LINE drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van STUDIO CAR’LINE.

 

Art. 12 – Portretrecht

1. STUDIO CAR’LINE houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

2. STUDIO CAR’LINE houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij STUDIO CAR’LINE schriftelijk bekend gemaakt te worden.

 

Art. 13 – Betalingsvoorwaarden

1. De facturen zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Voorschotfacturen zijn onmiddellijk betaalbaar. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van STUDIO CAR'LINE, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met conventionele intresten aan 10% per jaar en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,00.

2. De factuur is betaald indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van STUDIO CAR'LINE.

3. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Conventionele interesten aan 10% per jaar zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden, alsook is er een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00.

4. Indien schriftelijke, bijzondere voorwaarde aan de klant toelaten de openstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de klant, indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige openstaande bedrag opeisbaar, met inbegrip van de conventionele intresten en conventionele forfaitaire schadeloosstelling. Dit zal eveneens het geval zijn bij uitstel of staking van betaling, minnelijke of gerechtelijke vereffening, in geval van faillissement en in geval van betrokkenheid in elk andere insolvabiliteitsprocedure.

5. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 8 dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.

6. In de mate de klant enige betaalvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft STUDIO CAR'LINE het recht om haar verplichtingen met betrekking tot de lopende overeenkomst op te schorten of uit te stellen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot STUDIO CAR'LINE de volledige betaling (inclusief intresten en kosten) heeft ontvangen.

7. STUDIO CAR'LINE behoudt zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen en / of een onherroepelijke en onopzegbare waarborg of enige andere zekerheid te eisen ten belope van het bedrag van de overeenkomst, wanneer het vertrouwen van STUDIO CAR'LINE in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en / of andere aanwijsbare gebeurtenissen waardoor het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen wordt geschonden.

 

Art. 13 – Overmacht

1. STUDIO CAR'LINE is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd; uitputting van de voorraad, vertragingen en / of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. STUDIO CAR'LINE is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

2. De fotografe houdt er zich aan haar materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische storingen aan het materiaal waarbij er sprake is van overmacht.

3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van STUDIO CAR’LINE opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.

 

Art. 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Alle overeenkomsten tussen STUDIO CAR'LINE en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van STUDIO CAR'LINE ressorteert.

PRIVACYVERKLARING

In de eerste plaats zijn wij verheugd dat u geïnteresseerd bent in de goederen en diensten van STUDIO CAR’LINE en we zijn er dan ook van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.

In deze privacyverklaring informeren wij over de manier waarop persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Het is mogelijke dat wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen, waaronder doch niet beperkt tot uw voornaam, achternaam en e-mailadres (identificatiegegevens). Voor bepaalde specifieke verplichtingen kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens dient te bezorgen, zoals bijvoorbeeld betalings- en facturatiegegevens. We verzamelen alleen de persoonsgegeven die noodzakelijk zijn om u te informeren over onze producten en dienstverlening, een overeenkomst met u uit te voeren en om met u in contact te treden. Wij baseren ons hiervoor op de verwerkingsgronden van de overeenkomst, de wettelijke verplichting, ons gerechtvaardigd belang, en in sommige gevallen, uw toestemming.

De verwerking van uw Persoonsgegevens is onderworpen aan deze privacyverklaring. Voor vragen en/of opmerkingen dient u contact op te nemen met studiocarline@gmail.com.

STUDIO CAR’LINE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van STUDIO CAR’LINE. U dient zich ervan bewust te zijn dat STUDIO CAR’LINE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Art. 1 – Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Klantengegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen, ons gerechtvaardigd belang en, in sommige gevallen, uw toestemming.

Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, enz. Dit gebeurt via onze website of via andere kanalen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang, de uitvoering van een overeenkomst en, in sommige gevallen, uw toestemming.

Heel concreet kunnen we de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om u informatie te bezorgen omtrent onze producten en diensten;

 • om u onze producten en diensten te leveren en eventuele overeenkomsten uit te voeren;

 • om mogelijke klachten of verzoeken te verwerken en te behandelen;

 • om ons te helpen bij het evalueren, corrigeren of verbeteren van de website en alle gerelateerde producten of diensten van STUDIO CAR’LINE;

 • voor directe marketing doeleinden;

 • om interne redenen, waaronder de bedrijfsadministratie en archiveringsdoeleinden.

 

Art. 2 – Vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

Telkens wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan ons, zullen wij deze informatie behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

 

We implementeren passende maatregelen en procedures om de persoonsgegevens die we middels de website of via elektronische correspondentie verzamelen te beveiligen en te beschermen. Op deze manier engageren wij ons, voor zover als redelijkerwijs kan verwacht worden, om illegale verwerking van persoonsgegevens en onbedoeld verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet garanderen dat uw persoonsgegevens worden beschermd indien deze gegevens buiten de website op een onbeveiligde wijze via andere kanalen worden doorgegeven of op een andere manier worden meegedeeld.      

 

Wij trachten de beveiliging van uw persoonsgegevens te optimaliseren door de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot personen met een “need-to-know”-basis (bijvoorbeeld: alleen STUDIO CAR’LINE en haar medewerkers of onderaannemers die uw Persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden zullen toegang krijgen tot de gegevens.

 

Art. 3 – Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld en hoe lang worden ze bewaard?

Verzamelen van uw Persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens – zonder exhaustief te zijn – in de volgende gevallen:

 • wanneer u een overeenkomst met ons sluit;

 • wanneer u het op de website voorziene contactformulier invult;

 • indien u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de website.

 

Wij vermijden de verzameling van persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 1.

Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

 

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van 7 jaar na de beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

 

Persoonsgegevens van personeel worden verwijderd na een periode van 5 jaar na de beëindiging van de arbeidsrelatie.

 

Andere gegevens worden niet langer bewaard dan een periode van 2 jaar na de laatste keer dat met u een betekenisvol contact heeft plaatsgevonden, behoudens in geval van een uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens langer te mogen bewaren.

 

Art. 4 – Doorgifte van persoonsgegevens

STUDIO CAR’LINE zal geen persoonsgegevens overdragen aan derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, behoudens naar onderaannemers of medewerkers die zich verbonden hebben volgens de Standaard Contractbepalingen van de Europese Commissie en daarbij een adequaat niveau van beveiliging bieden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij zullen voorts geen persoonsgegevens overdragen aan andere partijen die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden dan met uw toestemming, tenzij:

 • de doorgifte noodzakelijk is om medewerkers of onderaannemers toe te laten een dienst te verlenen of een taak te vervullen in onze opdracht (waaronder doch niet beperkt tot het verlenen van marketingondersteuning, om marktonderzoek uit te voeren of klantenservice te verlenen);

 • dit wettelijk verplicht is.

 Iedere overdracht van persoonsgegevens aan een ontvanger zoals hierboven opgesomd is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

 

Art. 5 – Rechten van het datasubject

Op grond van zowel de Belgische als de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u de hierna beschreven rechten. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen vergezeld van een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart naar studiocarline@gmail.com. STUDIO CAR’LINE zal u binnen een termijn van 1 (één) maand na ontvangst van het verzoek informeren over de actie die zal worden ondernomen. Deze termijn kan evenwel verlengd worden tot maximaal 3 (drie) maanden, in welk geval u binnen 1 (één) maand na het oorspronkelijke verzoek over de redenen van deze vertraging wordt geïnformeerd.

Het recht op toegang tot persoonsgegevens

U heeft het recht ons op te dragen om alle persoonsgegevens te verstrekken die wij over u bewaren, op voorwaarde dat de rechten van andere betrokkenen niet worden aangetast.

Het recht op rectificatie van de persoonsgegevens

Wij vragen u vriendelijk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens in onze database zo juist en volledig mogelijk zijn. Indien u van mening bent dat de aan ons verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, wordt u verzocht ons hiervan op de hoogte te brengen zoals hierboven beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens alsdan zo snel als mogelijk verbeteren of aanvullen.

Het recht om persoonsgegevens te wissen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in volgende gevallen:

 • indien het niet langer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 • in geval van intrekking van de toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking;

 • de verwerking die bedoeld is voor direct marketing;

 • indien de Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.

Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen op het recht om te wissen. Die algemene uitsluitingen omvatten de gevallen waar verwerking noodzakelijk is: 

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • voor het naleven van een wettelijke verplichting;

 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken

In de volgende gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • voor het betwisten van de juistheid van uw persoonsgegevens;

 • wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u niet wil dat de persoonsgegevens worden gewist;

 • indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Indien de verwerking op basis hiervan wordt beperkt, kunnen we uw persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen de gegevens echter slechts verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van wezenlijk openbaar belang.

Het recht op bezwaar

U heeft het recht om zich te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht om toestemming in te trekken

In de mate dat de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Deze intrekking heeft evenwel geen invloed op het rechtmatig karakter van de verwerking die heeft plaatsgevonden voor de intrekking.

Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

U kan te allen tijde contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een schriftelijke aanvraag te richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel (België), Drukpersstraat 35.

 

Art. 6 – Verwijzing naar derde partijen.

Het is mogelijk dat de website links bevat naar andere websites die niet door ons worden beheerd, zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de verwijzingen uitsluitend leiden naar websites die overeenstemmende veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen hebben, zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor de bescherming en geheimhouding van persoonsgegevens, waaronder de gegevens die u verstrekt op andere websites, nadat u de website heeft verlaten.

STUDIO CAR’LINE benadrukt om zorgvuldig te werk te gaan en de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website steeds te raadplegen alvorens persoonsgegevens te verstrekken op andere websites.

 

Art. 7 - Cookies

STUDIO CAR’LINE maakt gebruik van “cookies” telkens wanneer u gebruik maakt van de website. Een “cookie” is informatie die via de server naar uw toestel wordt verzonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van het toestel. Cookies helpen STUDIO CAR’LINE om uw toestel te herkennen wanneer u de website gebruikt. Op die manier wordt STUDIO CAR’LINE in staat gesteld om de verwerking gebruiksvriendelijker te maken en u een gepersonaliseerde service te bieden.

U kan het gebruik van cookies weigeren indien uw internetbrowser dit toelaat, maar dit kan een ernstige impact hebben op de goede werking van de website.

bottom of page