top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GRAFISCH ONTWERP - WEBSHOP

 

  

Carolien Luyts, handel drijvende onder de benaming “STUDIO CAR’LINE”, met maatschappelijke zetel te Waterstraat 23, 2490 Balen, België en ingeschreven in de Kruispuntbank  van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0766.526.761 (hierna “STUDIO CAR’LINE” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in fotografie en grafische vormgeving. STUDIO CAR’LINE is te bereiken op het nummer +32477823127.

 

De klant is iedere persoon die op de markt gebrachte producten of diensten verwerft (hierna de “klant” genoemd).

 

Art. 1 - Toepassingsgebied

1. Deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen STUDIO CAR'LINE en haar klanten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst prevaleert  de schriftelijke overeenkomst.

3. Van zodra enig akkoord wordt verleend of toegestaan aan de opdracht, verbinden deze voorwaarden exclusief de partijen.

4. STUDIO CAR’LINE behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische          noodwendigheden. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat een bestelling wordt bevestigd door STUDIO CAR’LINE, blijven van toepassing op de bevestigde bestelling.

 

Art. 2 - Technische informatie

Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens gebeurt enkel ter inlichting en zonder enige verbintenis in hoofde van STUDIO CAR'LINE.

 

Art. 3 - Offertes en bestellingen

1. Offertes van STUDIO CAR'LINE zijn 14 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders vermeld.

2. Behoudens andersluidend dwingend recht, zijn offertes slechts bindend wanneer zij door het daartoe bevoegde orgaan van STUDIO CAR'LINE zijn ondertekend en na ontvangst door STUDIO CAR'LINE van een schriftelijke bestelling van de klant binnen 14 dagen na het verzenden van de offerte door STUDIO CAR'LINE of binnen de periode die in de offerte wordt vermeld. Na deze periode en / of indien er geen offerte is dan is, behoudens andersluidend dwingend recht, enkel een schriftelijke bevestiging van bestelling door STUDIO CAR'LINE bindend voor STUDIO CAR'LINE.

3. Offertes gelden enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn.

4. De op de offerte vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.

5. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van STUDIO CAR'LINE, kan geen enkele wijziging van de bevestiging van de bestelling door STUDIO CAR'LINE worden aanvaard.

 

Art. 4 - Overeengekomen prijs

1. De prijs is deze welke voorkomt in de offerte en / of bestelling.

2. De prijzen gelden slechts voor de in de offerte opgegeven formaten en aantallen. De prijsofferte kan wijzigingen ondergaan mits verandering in formaten, aantallen, papierkeuze of afwerking. Indien wijzigingen worden gevraagd zullen deze slechts worden doorgevoerd indien STUDIO CAR'LINE hiermee uitdrukkelijk instemt en indien de klant aanvaardt dat de prijzen overeenkomstig de eraan verbonden meerkosten worden aangepast en aangerekend.

3. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief verzendkosten, die integraal ten laste van de klant zijn.

 

Art. 5 - Cadeaubonnen

1. STUDIO CAR’LINE biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Deze zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

2. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van een half jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

3. Overwaarde van een cadeaubon wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 

Art. 6 - Op maat gemaakte producten & ontwerpen in opdracht

1. Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen niet worden geannuleerd.

2. Producten die  op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door STUDIO CAR'LINE.

3. Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dan zal de klant tenminste alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen te vergoeden a rato van €50,00/uur. Indien het drukwerk al in productie is gegaan, dient de volledige prijs te worden betaald.

 

Art. 7 - Levering

1. Bestellingen kunnen worden afgehaald in Balen. Indien nodig worden bestellingen vanuit Balen verstuurd met Bpost.

2. Behoudens andersluidend dwingend recht, zijn de leveringstermijnen aangegeven bij wijze van inlichting en zijn deze niet bindend voor STUDIO CAR'LINE.

3. Indien de klant verkeerd of onvoldoende informatie heeft gegeven, dan heeft STUDIO CAR'LINE het recht om de leveringstermijn uit te stellen.

4. Behoudens andersluidend dwingend recht, kan een vertraging in de beoogde leveringstermijn geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulatie of ontbinding van de overeenkomst lastens STUDIO CAR'LINE. Indien er een vertragingsvergoeding zou zijn overeengekomen dan kan deze slechts worden toegepast indien de vertraging niet te wijten is aan de klant, de leverancier, staking of andere omstandigheden.

5. De levering geschiedt op de tussen partijen overeengekomen plaats en tijdstip en aan de tussen partijen overeengekomen tarieven.

6. De levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

 

Art. 8 - Controle, klachten en garantie

1. Kleuren, tinten, effecten, … kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid en door het drukprocédé wijzigingen ondergaan. Een staal of proefdruk kan bovendien verschillen vertonen met de uiteindelijke goederen. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

2. De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. De inontvangstneming van de geleverde goederen dekt de zichtbare gebreken alsook de conformiteit van de geleverde goederen zowel in kwaliteit als in kwantiteit.

3. Behoudens andersluidend dwingend recht, dient de klant elk verborgen gebrek binnen een termijn van 7 dagen na de vaststelling ervan schriftelijk aan STUDIO CAR'LINE mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan STUDIO CAR'LINE verliest de klant zijn recht om  een vordering tegen STUDIO CAR'LINE in te stellen.

4. In ieder geval kan een aanspraak op vrijwaring wegens verborgen gebreken niet door de klant ingeroepen worden om zijn betalingsverbintenis uit te stellen of op te schorten. Evenmin kan een dergelijke vrijwaring aanleiding geven tot een hogere schadevergoeding dan de kostprijs van de kwestieuze goederen.

 

Art. 9 - Aansprakelijkheid

1. STUDIO CAR'LINE is niet aansprakelijk voor typefouten in de tekst of fouten in het ontwerp, indien je een controle hebt uitgevoerd en je goedkeuring hebt gegeven om tot drukken over te gaan. De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van (spellings)fouten. Na het akkoord van de klant is STUDIO CAR’LINE niet verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens. Alle extra kosten voor het corrigeren van de fouten en de herdruk worden dan opnieuw gefactureerd.

2. STUDIO CAR'LINE is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelde, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.

3. De eventuele aansprakelijkheid van STUDIO CAR'LINE is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.

4. STUDIO CAR'LINE is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade / vordering aan derden.

5. STUDIO CAR'LINE  is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

6. STUDIO CAR’LINE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

 

Art. 10 - Intellectuele eigendom

1. De klant dient voor alle aan STUDIO CAR'LINE verstrekte teksten, logo's, kenmerken, bedrijfstekens en in het algemeen voor alle door de auteurswetgeving beschermde zaken en rechten, hetzij over een onbetwiste eigendomstitel, hetzij over een schriftelijke toelating tot reproductie te beschikken. STUDIO CAR'LINE kan dienaangaande nooit aansprakelijk gesteld worden en zal te allen tijde de klant in vrijwaring kunnen roepen in geval van aanspraken of verordeningen van derden.

2. Ontwerpen, tekeningen, bestanden, … blijven eigendom van STUDIO CAR'LINE en kunnen door STUDIO CAR'LINE bewaard worden voor eventuele herdruk. De klant erkent dat de betaling hem geen enkel eigendomsrecht verschaft op ontwerpen, tekeningen, bestanden, … Geen enkele voorlopige schets, illustratie of definitief ontwerp mag gekopieerd of gereproduceerd worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

3. STUDIO CAR’LINE is te allen tijde gerechtigd om details uit een ontwerp te hergebruiken in andere toepassingen.

4. Op huwelijks- en/of geboortedrukwerk wordt geen naam of weblink geplaatst ter promotie van STUDIO CAR’LINE. Toch is STUDIO CAR’LINE te allen tijde gerechtigd om een ontwerp te signeren en/of haar naam te vermelden en de ontwerpen te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zowel on- als offline. Daarbij worden belangrijke persoonlijke gegevens op trouw- en/of geboortekaarten onleesbaar gemaakt.

 

Art. 11 - Betalingsvoorwaarden

1. De facturen zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Voorschotfacturen zijn onmiddellijk betaalbaar. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van STUDIO CAR'LINE, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met conventionele intresten aan 10% per jaar en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,00.

2. De factuur is betaald indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van STUDIO CAR'LINE.

3. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Conventionele interesten aan 10% per jaar zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden, alsook is er een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00.

4. Indien schriftelijke, bijzondere voorwaarde aan de klant toelaten de openstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de klant, indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige openstaande bedrag opeisbaar, met inbegrip van de conventionele intresten en conventionele forfaitaire schadeloosstelling. Dit zal eveneens het geval zijn bij uitstel of staking van betaling, minnelijke of gerechtelijke vereffening, in geval van faillissement en in geval van betrokkenheid in elk andere insolvabiliteitsprocedure.

5. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 8 dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.

6. In de mate de klant enige betaalvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft STUDIO CAR'LINE het recht om haar verplichtingen met betrekking tot de lopende overeenkomst op te schorten of uit te stellen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot STUDIO CAR'LINE de volledige betaling (inclusief intresten en kosten) heeft ontvangen.

7. STUDIO CAR'LINE behoudt zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen en / of een onherroepelijke en onopzegbare waarborg of enige andere zekerheid te eisen ten belope van het bedrag van de overeenkomst, wanneer het vertrouwen van STUDIO CAR'LINE in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en / of andere aanwijsbare gebeurtenissen waardoor het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen wordt geschonden.

 

Art. 12 - Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door STUDIO CAR'LINE geleverde of te leveren goederen aan STUDIO CAR'LINE verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico's van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

2. Een levering van een instrument waaruit een betalingsverplichting voortvloeit, zoals een kredietbrief of bankgarantie,… vormt geen betaling in de betekenis van onderhavige clausule. De originele vordering van STUDIO CAR'LINE op de klant blijft alsdan bestaan, samen met de rechten en zekerheden die ermee verband houden, onder andere het eigendomsvoorbehoud, tot er daadwerkelijk werd betaald.

3. Door met STUDIO CAR'LINE een overeenkomst aan te gaan, met de klant zijn klanten of schuldeisers inlichten over het bestaan van deze clausule van eigendomsvoorbehoud en alle nodige maatregelen treffen opdat deze clausule beantwoordt aan eventuele toepasselijke wetten en voorschriften.

4. Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen affectief aan de klant is overgedragen, (1) moet de klant er op eigen kosten voor zorgen dat de goederen veilig bewaard worden en draagt de klant alle risico's en aansprakelijkheden in alle gevallen, (2) is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht en (3) zal de klant op de geleverde goederen constant een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van STUDIO CAR'LINE en dienovereenkomstig een verzekering aangaan om eventuele risico's te dekken (ook in geval van overmacht) die zich kunnen voordoen met betrekking tot de goederen tot de volledige prijs ervoor werd betaald.

5. In geval van een tekortkoming in het tijdig betalen van één factuur kunnen alle goederen die in het bezit van de klant zijn en waarvan de prijs nog niet volledig werd betaald, door STUDIO CAR'LINE in beslag worden genomen voor rekening en op risico van de klant en overeenkomstig de toepasselijke wetten over worden beschikt. Goederen die de klant nog steeds in zijn bezit heeft, zullen geacht worden deze te zijn waarvoor de betaling nog open staat. Eventuele doorverkoop door de klant voordat de totale prijs en bijhorende bedragen volledig werden betaald, zal leiden tot de automatische overdracht aan STUDIO CAR'LINE van de verordening en rechten van de klant naar aanleiding van de voornoemde verkoop, binnen de grenzen van vorderingen en rechten van STUDIO CAR'LINE. De klant verbindt STUDIO CAR'LINE alle nodige informatie te verstrekken zodat STUDIO CAR'LINE de overgedragen vorderingen kan innen. In geval van faillissement of gerechtelijk akkoord of vereffening van de klant kunnen de goederen of, in geval van een doorverkoop, de prijs bijhorende bedragen, door STUDIO CAR'LINE opgeëist worden overeenkomstig de toepasselijke wetten.

 

Art. 13 - Overmacht

1. STUDIO CAR'LINE is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd; uitputting van de voorraad, vertragingen en / of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. STUDIO CAR'LINE is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van STUDIO CAR’LINE opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.

 

Art. 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Alle overeenkomsten tussen STUDIO CAR'LINE en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van STUDIO CAR'LINE ressorteert.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN FOTOGRAFIE

 

 

Carolien Luyts, handel drijvende onder de benaming “STUDIO CAR’LINE”, met maatschappelijke zetel te Waterstraat 23, 2490 Balen, België en ingeschreven in de Kruispuntbank  van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0766.526.761 (hierna “STUDIO CAR’LINE” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in fotografie en grafische vormgeving. STUDIO CAR’LINE is te bereiken op het nummer +32477823127.

 

De klant is iedere persoon die op de markt gebrachte producten of diensten verwerft (hierna de “klant” genoemd).

 

Art. 1 - Toepassingsgebied

1. Deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen STUDIO CAR'LINE en haar klanten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst prevaleert  de schriftelijke overeenkomst.

3. Van zodra enig akkoord wordt verleend of toegestaan aan de opdracht, verbinden deze voorwaarden exclusief de partijen.

4. STUDIO CAR’LINE behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat een opdracht wordt bevestigd door STUDIO CAR’LINE, blijven van toepassing op de bevestigde opdracht.

 

Art. 2 - Technische informatie

Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens gebeurt enkel ter inlichting en zonder enige verbintenis in hoofde van STUDIO CAR'LINE.

 

Art. 3 - Offertes en boekingen

1. Offertes van STUDIO CAR'LINE zijn 14 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders vermeld.

2. Behoudens andersluidend dwingend recht, zijn offertes slechts bindend wanneer zij door het daartoe bevoegde orgaan van STUDIO CAR'LINE zijn ondertekend en na ontvangst door STUDIO CAR'LINE van een schriftelijke bestelling van de klant binnen 14 dagen na het verzenden van de offerte door STUDIO CAR'LINE of binnen de periode die in de offerte wordt vermeld. Na deze periode en / of indien er geen offerte is dan is, behoudens andersluidend dwingend recht, enkel een schriftelijke bevestiging van boeking door STUDIO CAR'LINE bindend voor STUDIO CAR'LINE.

3. Offertes gelden enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn.

4. De op de offerte vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.

 

Art. 4 - Overeengekomen prijs

1. De prijs is deze welke voorkomt in de offerte en / of boeking.

2. De prijzen gelden slechts voor de in de offerte opgegeven dienst. Indien wijzigingen worden gevraagd zullen deze slechts worden doorgevoerd indien STUDIO CAR'LINE hiermee uitdrukkelijk instemt en indien de klant aanvaardt dat de prijzen overeenkomstig de eraan verbonden meerkosten worden aangepast en aangerekend.

3. Indien aannemelijk is dat STUDIO CAR’LINE hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de STUDIO CAR’LINE dit doorrekenen aan de klant.

4 .De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

 

Art. 5 - Cadeaubonnen

1. STUDIO CAR’LINE biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Deze zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

2. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van een half jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

3. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotosessie dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 

Art. 6 – Uitvoering van de opdracht

1. De overeenkomst is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis: STUDIO CAR’LINE zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt uitvoeren.

2. STUDIO CAR’LINE zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. De klant verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van STUDIO CAR’LINE op basis van haar kwaliteits-en stijlcriteria. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe bestanden. STUDIO CAR’LINE levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en waarbij nadrukkelijk geen nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.

4. Het aantal geleverde foto’s varieert naar de duur van de opdracht en andere variabelen, en kan dus niet altijd vooraf vastgelegd worden.

5. Tenzij er sprake is van overmacht, zal STUDIO CAR’LINE in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de fotograaf, waardoor de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, een nieuwe datum voor de fotosessie voorstellen. In geval van een huwelijksreportage, zal STUDIO CAR’LINE voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen. De klant zal deze vervangende fotograaf enkel om gegronde redenen kunnen weigeren. Wanneer er geen vervanger gevonden wordt voor de (huwelijks)reportage ontvangt de klant het volledige bedrag terug en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.

6. STUDIO CAR’LINE houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

 

Art. 7 - Op maat gemaakte producten & ontwerpen in opdracht

1. Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen niet worden geannuleerd.

2. Producten die  op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door STUDIO CAR'LINE.

3. Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dan zal de klant tenminste alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen te vergoeden a rato van €50,00/uur. Indien het drukwerk al in productie is gegaan, dient de volledige prijs te worden betaald. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.

4. Ontwerpen (o.a. Albums) worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van STUDIO CAR’LINE ontworpen.

5. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 6 weken na het ontvangen van de foto’s digitaal voorgelegd worden aan de klant. De klant krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Twee weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan de klant.  STUDIO CAR’LINE laat fotoboeken niet eerder drukken dan wanneer de klant het ontwerp heeft goedgekeurd. Na bestelling kunnen er geen wijzigingen meer doorgegeven worden.

6. Tenzij anders overeengekomen wordt voor het ontwerpen van een album ontwerpkosten in rekening gebracht waarbij materiaal en drukkosten apart worden verrekend.

7. Producten worden alleen geleverd na ontvangst van betaling. De levertijd is afhankelijk van de leverancier.

 

Art. 8 - Levering

1. Bestellingen kunnen worden afgehaald in Balen. Indien nodig worden bestellingen vanuit Balen verstuurd met Bpost.

2. Behoudens andersluidend dwingend recht, zijn de leveringstermijnen aangegeven bij wijze van inlichting en zijn deze niet bindend voor STUDIO CAR'LINE.

3. Indien de klant verkeerd of onvoldoende informatie heeft gegeven, dan heeft STUDIO CAR'LINE het recht om de leveringstermijn uit te stellen.

4. Behoudens andersluidend dwingend recht, kan een vertraging in de beoogde leveringstermijn geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulatie of ontbinding van de overeenkomst lastens STUDIO CAR'LINE. Indien er een vertragingsvergoeding zou zijn overeengekomen dan kan deze slechts worden toegepast indien de vertraging niet te wijten is aan de klant, de leverancier, staking of andere omstandigheden.

5. De levering geschiedt op de tussen partijen overeengekomen plaats en tijdstip en aan de tussen partijen overeengekomen tarieven.

6. Digitale bestanden van portretsessies kennen een geschatte levertijd van 3 weken. Digitale bestanden van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 8 weken.

7. Bruidsalbums en andere fotoalbums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 8 weken na goedkeuring van het ontwerp geleverd. De levertijd kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

8. De levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

9. STUDIO CAR’LINE levert nooit RAW bestanden.

 

Art. 9 - Controle, klachten en garantie

1. Kleuren, tinten, effecten, … kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid en door het drukprocédé wijzigingen ondergaan. Een staal of proefdruk kan bovendien verschillen vertonen met de uiteindelijke goederen. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

2. De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. De inontvangstneming van de geleverde goederen dekt de zichtbare gebreken alsook de conformiteit van de geleverde goederen zowel in kwaliteit als in kwantiteit.

3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan STUDIO CAR’LINE. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan STUDIO CAR'LINE verliest de klant zijn recht om  een vordering tegen STUDIO CAR'LINE in te stellen.

4. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan STUDIO CAR’LINE. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan STUDIO CAR'LINE verliest de klant zijn recht om  een vordering tegen STUDIO CAR'LINE in te stellen.

5. In ieder geval kan een aanspraak op vrijwaring wegens verborgen gebreken niet door de klant ingeroepen worden om zijn betalingsverbintenis uit te stellen of op te schorten. Evenmin kan een dergelijke vrijwaring aanleiding geven tot een hogere schadevergoeding dan de kostprijs van de kwestieuze goederen.

 

Art. 10 – Aansprakelijkheid

1. STUDIO CAR’LINE is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van STUDIO CAR’LINE of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

4. STUDIO CAR'LINE is niet aansprakelijk voor typefouten in de tekst of fouten in het ontwerp, indien je een controle hebt uitgevoerd en je goedkeuring hebt gegeven om tot drukken over te gaan. De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van (spellings)fouten. Na het akkoord van de klant is STUDIO CAR’LINE niet verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens. Alle extra kosten voor het corrigeren van de fouten en de herdruk worden dan opnieuw gefactureerd.

5. STUDIO CAR'LINE is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade / vordering aan derden.

6. STUDIO CAR'LINE  is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

7. STUDIO CAR’LINE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

 

Art. 11 – Auteursrecht en licentie

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van STUDIO CAR’LINE, indien niet anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij STUDIO CAR’LINE.

3. STUDIO CAR’LINE houdt zich het recht voor de beelden te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

4. De klant is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

5. De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van STUDIO CAR’LINE.

6. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

7. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

8. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals art. XI.189 WER in acht te nemen.

9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde beelden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STUDIO CAR’LINE.

10. Elk gebruik van een werk van STUDIO CAR’LINE dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent STUDIO CAR’LINE drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van STUDIO CAR’LINE.

 

Art. 12 – Portretrecht

1. STUDIO CAR’LINE houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

2. STUDIO CAR’LINE houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij STUDIO CAR’LINE schriftelijk bekend gemaakt te worden.

 

Art. 13 – Betalingsvoorwaarden

1. De facturen zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Voorschotfacturen zijn onmiddellijk betaalbaar. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van STUDIO CAR'LINE, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met conventionele intresten aan 10% per jaar en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,00.

2. De factuur is betaald indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van STUDIO CAR'LINE.

3. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Conventionele interesten aan 10% per jaar zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden, alsook is er een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00.

4. Indien schriftelijke, bijzondere voorwaarde aan de klant toelaten de openstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de klant, indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige openstaande bedrag opeisbaar, met inbegrip van de conventionele intresten en conventionele forfaitaire schadeloosstelling. Dit zal eveneens het geval zijn bij uitstel of staking van betaling, minnelijke of gerechtelijke vereffening, in geval van faillissement en in geval van betrokkenheid in elk andere insolvabiliteitsprocedure.

5. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 8 dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.

6. In de mate de klant enige betaalvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft STUDIO CAR'LINE het recht om haar verplichtingen met betrekking tot de lopende overeenkomst op te schorten of uit te stellen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot STUDIO CAR'LINE de volledige betaling (inclusief intresten en kosten) heeft ontvangen.

7. STUDIO CAR'LINE behoudt zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen en / of een onherroepelijke en onopzegbare waarborg of enige andere zekerheid te eisen ten belope van het bedrag van de overeenkomst, wanneer het vertrouwen van STUDIO CAR'LINE in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en / of andere aanwijsbare gebeurtenissen waardoor het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen wordt geschonden.

 

Art. 13 – Overmacht

1. STUDIO CAR'LINE is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd; uitputting van de voorraad, vertragingen en / of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. STUDIO CAR'LINE is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

2. De fotografe houdt er zich aan haar materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische storingen aan het materiaal waarbij er sprake is van overmacht.

3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van STUDIO CAR’LINE opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.

 

Art. 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Alle overeenkomsten tussen STUDIO CAR'LINE en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van STUDIO CAR'LINE ressorteert.

bottom of page